Gospodarenje otpadom

Komunalni otpad

Komunalni otpad je otpad iz kućanstva, otpad koji nastaje čišćenjem javnih i prometnih površina, otpad sličan otpadu iz kućanstva koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima. Posudu za komunalni otpad korisnici trebaju na dan odvoza po rasporedu do 7,00 h zimi, odnosno do 6,00 sati ljeti, iznijeti na javnu površinu, 2 m od ruba kolnika.

U posude za komunalni otpad zabranjeno je odlagati: tekuće i polutekuće tvari, žar, lešine životinja, električne baterije, akumulatore, auto-gume, otpad iz klaonica, mesnica i ribarnica, zeleni otpad, građevinski otpad, opasni otpad, ambalažni otpad.

Glomazni otpad

Glomazni otpad iz kućanstva se sastoji od dijelova putničkih automobila, automobilskih guma, pokućstva i sličnih proizvoda koji su postali otpad. Glomazni otpad korisnici trebaju iznijeti na javnu površinu dan prije termina odvoza po rasporedu.

Elektronički otpad

Elektronički otpad se naručuje pozivom na besplatni broj telefona 0800 444 110. Usluga odvoza i zbrinjavanja otpada financira se iz sredstava FZOEU i za korisnike je besplatna.

Zeleni otpad

To je otpad nastao košnjom trave, obrezivanjem drveća, čišćenjem korova, lišće, otpad iz vrtova, voćnjaka i vinograda i drugi otpad biljnog porijekla podesan za kompostiranje.

Građevinski otpad

Otpad je otpad od iskopa, otpad s gradilišta, otpad od rušenja, lomljeni materijal od razgradnje i rekonstrukcije cesta i slično.

Reciklažno dvorište

Radno vrijeme reciklažnog dvorišta je radnim danom od pon-pet  8:00 – 17:00 sati, subotom, nedjeljom i praznikom zatvoreno.

„ Otkup ambalaže sa povratnom naknadom preuzima se radnim danom od ponedjeljka do petka  u vremenu od 8:00 do 13:00 sati.“

 

 

         Dozvola za gospodarenje otpadom postupci D1 i R3 srpanj 2020.g.