Zakonodavni okvir vezan uz gospodarenje otpadom

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 73/17)

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17)

ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNIH USLUGA PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA SA OPĆIM UVJETIMA PRUŽANJA USLUGE NA PODRUČJU:

Javna usluga naplaćivati će se prema svim Odlukama od 01.11.2018. godine

ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA IZ 2022. GODINE

        •  Čakovec