POČETNA KONFERENCIJA Projekta „Komunalna vozila sa nadogradnjom za odvojeno prikupljanje otpada (biootpada), referentni broj KK.06.3.1.18.0002

25. rujna 2020.

                                       Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

 

POČETNA KONFERENCIJA Projekta „Komunalna vozila sa nadogradnjom za odvojeno prikupljanje otpada (biootpada), referentni broj KK.06.3.1.18.0002

 

U utorak, 22.09.2020.g., u prostorijama GP EKOM d.o.o. održana je početna konferencija projekta GKP ČAKOM d.o.o. „Komunalna vozila sa nadogradnjom za odvojeno prikupljanje otpada (biootpada)“, referentni broj KK.06.3.1.18.0002.

Početnoj konferenciji nazočili su gradonačelnik Grada Čakovca Stjepan Kovač, direktor GKP ČAKOM d.o.o. Ivan Perhoč, načelnik Općine Mala Subotica, predstavnici komunalnih poduzeća PRE-KOM, MURS-EKOM i ČAKOM, predstavnici JU REDEA te mediji.

Gradonačelnik Grada Čakovca Stjepan Kovač pozdravio je sve prisutne i istaknuo da  GKP ČAKOM d.o.o. nabavom  novih vozila čini daljnji iskorak u zadržavanju pozicije među vodećim sredinama u Hrvatskoj u odvajanju i zbrinjavanju otpada. Direktor GKP ČAKOM d.o.o. Ivan Perhoč naglasio je da su ljudi najveća vrijednost tvrtke, ali im za kvalitetno poslovanje treba osigurati i adekvatnu opremu. Istaknuo je i činjenicu da su Čakomovi potrošači djelomično uključeni u ovaj projekt jer uz kupnju novih kamiona projektom su predviđene razne vrste edukacije od radionica i konferencija do informiranja putem letaka. Projekt je predstavila Nataša Panić iz GKP ČAKOM d.o.o.

Poduzeću GKP ČAKOM d.o.o. je u  sklopu javnog poziva “Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada” (referentni broj KK.06.3.1.18) financiranog sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda – Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ prihvaćen projekt „Komunalna vozila sa nadogradnjom za odvojeno prikupljanje otpada (biootpada)”. Svrha javnog poziva je doprinijeti povećanju udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu te tako doprinijeti oporabi otpada i konačno smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta. Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.431.075,00 kn, a ukupna vrijednost prihvatljivih troškova iznosi 2.410.075,00 kn. Bespovratna sredstva Europske unije iz Kohezijskog fonda- Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za provedbu ovog  projekta iznose 1.480.000,00 kn (intenzitet potpore 61,40 %). Projekt će se provoditi u razdoblju od 8 mjeseci (26.06.2020.-26.02.2021.) na cijelom području pružanja javne usluge postupanja s otpadom GKP ČAKOM d.o.o. – Grad Čakovec, Općina Šenkovec, Općina Strahoninec, Općina Nedelišće, Općina Orehovica, Općina Mala Subotica i Općina Štrigova. Projektom je planirano nabaviti dva komunalna vozila sa nadogradnjama za odvojeno prikupljanje biootpada. U planu su vozila sa specijalnim nepropusnim nadogradnjama za prikupljanje i sabijanje otpada, volumena nadogradnje 16 m³, korisne nosivosti komunalnih vozila 6,5 t, sa motorom koji zadovoljava standarde EURO norme VI-D. Nabavom novih komunalnih vozila omogućiti će se kvalitetnije i efikasnije prikupljanje i prijevoz biootpada te doprinijeti kružnom gospodarenju otpadom u kraćim rokovima. Projektom su planirane i aktivnosti informiranja i vidljivosti za korisnike GKP ČAKOM d.o.o. i širu javnost. Cilj projekta je povećati količinu odvojeno prikupljenog biootpada koji se upućuje na kompostiranje za 302,73 t u prvoj punoj kalendarskoj godini nakon završetka projekta i samim time smanjenjiti količinu otpada koji se odlaže na odlagalište otpada u Totovcu.

 

                                                  Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost GKP ČAKOM d.o.o.