Distribucija uplatnica i kupona

31. siječnja 2011.

U prvom tjednu veljače GKP Čakom vrši distribuciju uplatnica za usluge postupanja sa otpadom i usluge održavanja groblja.

Korisnici usluge postupanja sa otpadom će primiti i tri kupona za odvoz glomaznog otpada i jedan kupon za preuzimanje vreća za selektivno sakupljanje otpada.