EU projekt

 

                                    Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

 

NAZIV PROJEKTA:

KOMUNALNA VOZILA SA NADOGRADNJOM ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA (BIOOTPADA)

Referentni broj: KK.06.3.1.18.0002

 

PODACI O KORISNIKU:

GKP ČAKOM d.o.o., Mihovljanska 10, Mihovljan, 40000 Čakovec

 

KRATAK OPIS PROJEKTA:

Poduzeće GKP ČAKOM d.o.o. je u travnju 2020.g., u sklopu javnog poziva “Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada”, prijavilo projekt „Komunalna vozila sa nadogradnjom za odvojeno prikupljanje otpada (biootpada)”. Svrha javnog poziva je doprinijeti povećanju udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu te tako doprinijeti oporabi otpada i konačno smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta. Krajem lipnja 2020.g. projekt GKP ČAKOM d.o.o. „Komunalna vozila sa nadogradnjom za odvojeno prikupljanje otpada (biootpada)” je prihvaćen, a 22.07.2020.g. potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava sa Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za nabavu dva nova komunalna vozila sa nadogradnjom za odvojeno prikupljanje biootpada. Radi se o projektu koji je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020”. Bespovratna sredstva za provedbu ovog projekta dodijeljena su GKP ČAKOM d.o.o. u maksimalnom iznosu od 1.480.000,00 kn. Projekt će se provoditi u trajanju od 8 mjeseci na cijelom području pružanja javne usluge postupanja s otpadom GKP ČAKOM d.o.o. – Grad Čakovec, Općina Šenkovec, Općina Strahoninec, Općina Nedelišće, Općina Orehovica, Općina Mala Subotica i Općina Štrigova. GKP ČAKOM d.o.o. kontinuirano provodi aktivnosti glede povećanja odvajanja biootpada iz miješanog komunalnog otpada na čitavom području pružanja javne usluge postupanja s otpadom.  Do sada je to uspješno provedeno na području Grada Čakovca te općina Šenkovec i Strahoninec gdje su korisnicima dodijeljeni posebni spremnici zapremine 120 l za odvojeno prikupljanje biootpada što ih je dodatno motiviralo na odvajanje otpada. Postignut je postotak odvajanje biootpada od cca 30 % od količine miješanog komunalnog otpada. Kako se ta praksa pokazala dobrom, GKP ČAKOM d.o.o. planira nastaviti sa podjelom spremnika za biooptad i na području ostalih jedinica lokalne samouprave gdje pruža javnu uslugu postupanja s otpadom. S obzirom na proširenje obuhvata prikupljanja biootpada, te činjenicu da je prosječna starost komunalnih vozila sa nadogradnjom za odvojeno prikupljanje biootpada koja se trenutno koriste 32,5 g,  planirana je nabava dva nova komunalna vozila sa specijalnim nepropusnim nadogradnjama za prikupljanje i sabijanje biootpada. Cilj je omogućiti svim korisnicima odvajanje biootpada u zasebni spremnik na kućnom pragu, a koji će se odvoziti u skladu sa općim uvjetima pružanja usluge GKP ČAKOM d.o.o. Osim nabave vozila, projektom su planirane i aktivnosti informiranja i vidljivosti.

 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:

4.431.075,00 HRK

UKUPNA VRIJEDNOST PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA:

2.410.075,00 HRK

EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA:

1.480.000,00 HRK

 

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:

26.06.2020. – 26.02.2021.

 

CILJEVI PROJEKTA:

Osnovni cilj projekta je doprinijeti povećanju udjela odvojeno prikupljenog biootpada u ukupnom komunalnom otpadu i njegovoj oporabi (kompostiranju), a time doprinijeti smanjenju količine komunalnog otpada koji se odlaže na odlagalištu otpada u Totovcu.

 

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

  • nabava dva nova komunalna vozila sa nadogradnjom za odvojeno prikupljanje biootpada
  • povećanje količine odvojeno prikupljenog biootpada za 302,73 t u prvoj punoj kalendarskoj godini nakon završetka projekta

 

Kontakt za više informacija o projektu: cakom@cakom.hr,  040/372-419                                         

 

Za više informacija o EU fondovima pogledajte web stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije https:/razvoj.gov.hr/ i na povezici www.strukturnifondovi.hr

 

 

                                     Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost GKP ČAKOM d.o.o.