Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom G r a d a Č a k o v c a i p a r t n e r a

5. veljače 2019.

„Gradu Čakovcu je odobreno sufinanciranje projekta „Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom Grada Čakovca i partnera“, a koji projekt je prijavljen na javni poziv Program izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, Kohezijski fond, Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

Područje obuhvata projekta na kojem će se provoditi izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom uključuje Grad Čakovec, Općinu Strahoninec, Općinu Mala Subotica i Općinu Štrigova, dakle područje na kojem javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada pruža kao Davatelj javne usluge GKP ČAKOM d.o.o.

Pozivamo Vas na početnu konferenciju projekta „Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom Grada Čakovca i partnera“, koja će se održati u ponedjeljak, 11. veljače 2019. godine, u vijećnici Grada Čakovca (Kralja Tomislava 15, Čakovec), s početkom u 10 h.

Više o tome OVDJE“

Sažetak projekta