Kupon za namjenske vreće za otpad

1. veljače 2010.

GKP «ČAKOM» d.o.o., će korisnicima usluge odvoza otpada kod distribucije uplatnica i kupona za glomazni otpad, dostaviti i 1 kupon za namjenske vreće za otpad. Navedenim kuponom korisnici mogu besplatno i jednokratno preuzeti vreće za odvojeno skupljeni i komunalni otpad u vrijednosti od 48 bodova na blagajnama GKP «ČAKOM» ili naručiti dostavu vreća na kućnu adresu. Naručena dostava će se vršiti u dane odvoza komunalnog otpada.