Obavijest korisnicima spremnika za biootpad – Brailleovo pismo

21. siječnja 2021.

                                                                      

Poštovani korisnici!

 

GKP ČAKOM d.o.o. obavještava korisnike usluga, da kroz provedbu projekta „Komunalna vozila sa nadogradnjom za odvojeno prikupljanje otpada (biootpada)“, a s ciljem promicanja horizontalnih načela glede pristupačnosti osobama s invaliditetom, omogućava korisnicima oštećenog vida, na njihov zahtjev, označavanje spremnika za biootpad Brailleovim pismom.  

 

Projekt: Komunalna vozila sa nadogradnjom za odvojeno prikupljanje otpada (biootpada), KK.06.3.1.18.0002

Ukupna vrijednost projekta

4.431.075,00 kn

Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova

2.410.075,00 kn

Iznos EU potpore

1.480.000,00 kn

Razdoblje provedbe projekta

26.06.2020.- 26.02.2021.

 

 

 

                                         Sadržaj obavijesti isključiva je odgovornost GKP ČAKOM d.o.o.