Podjela letaka u okviru projekta „Komunalna vozila sa nadogradnjom za odvojeno prikupljanje otpada (biootpada)“ REFERENTNI BROJ: KK.06.3.1.18.0002

21. listopada 2020.

U okviru projekta „Komunalna vozila sa nadogradnjom za odvojeno prikupljanje otpada (biootpada)“, izrađen je promotivno edukativni letak kojeg je GKP ČAKOM d.o.o. podijelio svojim korisnicima usluge postupanja s otpadom. Cilj izrade i podjele letka je informirati korisnike i širu javnost da projekt „Komunalna vozila sa nadogradnjom za odvojeno prikupljanje otpada (biootpada)“ sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa „Konkuretnost i kohezija 2014.-2020.“ te podizanje svijesti javnosti o potrebi odvojenog prikupljanja biootpada i njegovoj oporabi (kompostiranju). Letak možete pogledati u PDF datoteci.

ČAKOM LETAK

 

 

                            Sadržaj obavijesti isključiva je odgovornost GKP ČAKOM d.o.o.