Završna konferencija projekta „KOMUNALNA VOZILA SA NADOGRADNJOM ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA (BIOOTPADA)“, KK.06.3.1.18.0002

25. veljače 2021.

 

Uslijed epidemiološke situacije uzrokovane COVID 19 pandemijom, završna konferencija projekta „Komunalna vozila sa nadogradnjom za odvojeno prikupljanje otpada (biootpada)“ neće se fizički održati. Završno izvješće o provedbi projekta javnosti će se predstaviti putem ove objave na web stranici korisnika projekta.

Poduzeću GKP ČAKOM d.o.o. je u  sklopu javnog poziva “Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada” prihvaćen za sufinanciranje projekt „Komunalna vozila sa nadogradnjom za odvojeno prikupljanje otpada (biootpada)”. Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.431.075,00 kn, od čega prihvatljivi troškovi iznose 2.410.075,00 kn. Bespovratna sredstva Europske unije iz Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za provedbu ovog projekta iznose 1.480.000,00 kn (intenzitet potpore 61,40 %).

Kroz razdoblje trajanja provedbe projekta, 26.06.2020.-26.02.2021.,  provedene su sve projektne aktivnosti. Projektom su nabavljena dva nova komunalna vozila sa nadogradnjom za odvojeno prikupljanje otpada (biootpada) čime je postignut jedan od rezultata projekta. Ukupna vrijednost komunalnih  vozila iznosi 1.990.000,00 kn bez PDV-a, a nabavljena su postupkom javne nabave od poduzeća Tehnix d.o.o. Donji Kraljevec. Radi se o specijalnim komunalnim vozilima za sakupljanje biootpada marke Mercedes Benz Arocs 1827 koja zadovoljavaju normu EURO 6D, tipa nadogradnje Ekomunal 16 volumena 16 m³. Komunalna vozila doprinijeti će ostvarenju svrhe projekta kroz kvalitetnije prikupljanje i prijevoz biootpada te postizanju zakonskih ciljeva da se u što kraćim rokovima osigura što veća stopa odvajanje biootpada i tako smanji količina komunalnog otpada koja se odlaže na odlagalište Totovec. Doprinijeti će i ostvarenju drugog rezultata projekta da se u prvoj punoj kalendarskoj godini nakon završetka projekta (2022.g.) ostvari doprinos od 302,73 t odvojeno prikupljenog biootpada.

Osim nabave komunalnih vozila projektom su provedene i aktivnosti promidžbe i vidljivosti kroz izradu roll up-a, izradu i postavljanje plakata, podjelu promotivno-edukativnih letaka korisnicima, izradu i postavljanje trajne ploče o projektu, provedbu edukativnih radionica u vrtićima i osnovnim školama, održanu Početnu konferenciju projekta, objave na internet stranici korisnika projekta te objave o projektu u medijima (lokalnoj radio postaji, regionalnoj televiziji i u lokalnim novinama). Navedene aktivnosti provedene su u svrhu informiranja šire javnosti o projektu kojeg provodi GKP ČAKOM d.o.o, a sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, ali podizanja svijesti javnosti o važnosti odvajanja biootpada te njegovoj oporabi.

Projektom je obuhvaćeno cijelo područje pružanja javne usluge postupanja s otpadom GKP ČAKOM d.o.o. – Grad Čakovec te općine Šenkovec, Strahoninec, Nedelišće, Orehovica, Mala Subotica i Štrigova.

Objavu o projektu možete pogledati na poveznici u nastavku

https://drive.google.com/file/d/1K4raNb38DANBqyRZ5-aiUVcl9_q-1Pv3/view

 

 

 

                                           Sadržaj objave isključiva je odgovornost GKP ČAKOM d.o.o.